Leiri Gospel Golden Jubilee

19/04/2012

Leiri Gospel Golden Jubilee (Dec 8 2008) a hmang laia mobile a’nthoka video tawi te te ka lo lak, ka la sukhmang naw iemani zat a la um a. Ei blog ah upload thei a la ni naw leiin youtube ah ka upload a a link ka hung post el a nih. Hun sawt naw te ah ei blog hi video upgrade thaw ei tum zing a nih.

http://youtu.be/Kur5KVBNV3E

http://youtu.be/kDNSbVsIoF8

http://youtu.be/09RVyoB5XHI

http://youtu.be/oZpsxhaS5_k

http://youtu.be/XYRGBREamMc

http://youtu.be/SWUN5Wzux00

http://youtu.be/l95bADjL0w0

http://youtu.be/qFKAxO_X8ls

http://youtu.be/bnOOH22uYxA

http://youtu.be/Fg6-t1G9C-g

http://youtu.be/qFKAxO_X8ls


Chibai

18/04/2012

Zotuithieng lo hawng hlak tu hai kuomah ditsakna chibai ka buk cheu. Hun sawt tak remchang nawna leiin ei blog hi ka update thei ta nawha, a sunga thu um hai khawm a thingin arasi ek a kai hiel an ta hi maw. In mi hrietthiemna ka ngen tak zet a nih. Tuhin Pathien thatna zar zovin hun remchang ka nei thei met met ta leiin hung update nawk ka tum a nih.  Lo hawng sunzawm pei ro khai!

                                                                                –Admin